Психологія

1. Агресія
2. Активне слухання як техніка ефективного спілкування
3. Актуальні проблеми та перспективи розвитку правової психології
4. Альтруїзм та егоїзм особистості
5. Аналіз книги Віктора Франкла «Людина у пошуку сенсу»
6. Аналіз критерію U-Манна-Уітні та Т-критерію Вілкоксона
7. Архетипи в теорії К.Г. Юнга
8. Аутистичність
9. Біографічний метод пізнання людини (метод Б.Г. Ананьєва)
10. Біографічний метод
11. Вивчення закономірності розподілу уваги
12. Вивчення стресостійкості особистості
13. Відеотренінг
14. Види психокорекції
15. Визначення поняття політична група
16. Вікова періодизація психічного розвитку людини
17. Вікова специфіка і індивідуальність
18. Використання m-Біноміального критерію
19. Від виховання до самовиховання
20. Вклад вітчизняних вчених у розвиток теорії особистості Ананьєва і Костюка
21. Властивості темпераменту як один із регуляторів індивідуального стилю діяльності
22. Внутрішні конфлікти
23. Воля та вольові якості
24. Вплив індивідуально-психологічних особливостей на сексуальну поведінку особистості
25. Вплив індивідуальних особливостей на виникнення та перебіг психічних розладів
26. Вплив особистості на соціальне середовище
27. Вплив особливостей пубертату на розвиток особистості підлітка
28. Вплив сучасної кіноіндустрії на формування уявлень підлітків та успіху особистості
29. Вплив умов сімейного виховання на розвиток індивідуальності
30. Гальперін П. Я. Теорія поетапного формування розумових дій
31. Десять найуспішніших кар’єр 20 ст.
32. Ділові ігри
33. Досвід застосування психорегуляції в швейцарському авіаспорті
34. Дослідження моторики рук
35. Дослідження відмінності за допомогою х-квадрата-критерію Пірсона
36. Дослідження відповідальності особистості
37. Ембріогенез та його значення для психічного розвитку в онтогенезі
38. Емоції в підлітковому віці
39. Ергономічна ефективність професійної поведінки пілота
40. Загально-психологічна основа формування напрямків навчання. Основні напрями сучасної освіти
41. Задачі де використовують X2r – критерій Фрідмана та X2 – критерій Пірсона
42. Засади ефективності психотерапевтичної практики
43. Засоби та механізми міжособистісної взаємодії перший варіант
44. Засоби та механізми міжособистісної взаємодії другий варіант
45. Застосування казок та притч у тренінговій роботі
46. 3агальне уявлення про характер
47. Здібності їх види та рівні. Природні передумови розвитку здібностей
48. Значення природженого та набутого в процеси становлення особистості
49. 3начення психологічних знань для навчання та виховання особистості
50. Індивідуальні особливості емоційного реагування
51. Исследования коллективного мнения
52. Исследования коллективного мышления
53. Історія розвитку методів реєстрації фізіологічних реакцій
54. Інфекційні захворювання нервової системи
55. Історичні передумови розвитку психодинамічної теорії
56. Класична та неокласична теорії організації
57. Комп’ютерні технології у психології
58. Контроль знань
59. Конфлікти батьків і підлітків причини зміст і функції
60. Концептуальне проектування передвиборчої компанії
61. Критерії оцінки ризику в діяльності професіонала
62. Людина та її кар’єра
63. Лямта-критерій Колмогорова-Смирнова
64. Маніпулятивні тексти
65. Метод експертних оцінок
66. Методи роботи з соціальною сіттю
67. Методи Роршаха для вивчення особистості
68. Методи стимулювання і мотивації відповідності
69. Методи стимулювання і самоконтролю в навчанні
70. Методи формування позитивного соціально-психологічного клімату на підприємстві
71. Методи що найбільш ефективні при виявленні ступеня погодження змін
72. Методика багатофакторного вивчення особистості Кеттела
73. Методики вивчення змістовно-особистісного рівня
74. Методики оцінювання уваги оператора
75. Методологічні аспекти розробки психопрограми видів спорту
76. Механізми психологічного захисту в теорії 3. Фрейда
77. Мікроклімат сім’ї
78. Мовленнєва комунікація
79. Модифікація соціометричного метода
80. Модифікація соціометричного методу
81. Монологічна компетенція
82. Мотивація сімейних відносин. Я-концепція
83. Мотивація досягнення особистості
84. Мотивація
85. Наркоманія як психологічна проблема людини і оточуючого світу
86. Научіння проблеми особливості та методи дослідження
87. Невербальні засоби спілкування
88. Нейропсихологічний аналіз розладив психічних процесів
89. Об’єкт, предмет і завдання психології
90. Общение как разновидность трудовой деятельности
91. Одноосібне володіння його переваги та недоліки
92. Організація та структура реабілітаційної діяльності
93. Основи логопедії
94. Основи психології. Операція мислення
95. Основні підходи до організації реабілітаційних тренінгів з фахівцями
96. Основні завдання та структура психологічної служби
97. Основні концепції особистості як об’єкту управління
98. Особистість психолога
99. Особисті прояви неформального спілкування
100. Особистісні та характерологічні зміни при хворобі Туретта
101. Особистість як цілісна система психічних властивостей людини
102. Особливості побудови навчально-виховного процесу при роботи з дітьми з ЗПР
103. Особливості та прояви неформального спілкування
104. П’ятифакторна модель особистості
105. Пам’ять сутність та види
106. Питання інтелекту тварин
107. Післяпологові психічні порушення
108. Політична участь як активна поведінкова дія людини чи особистості
109. Поняття особистості. Когнітивна концепція соціалізації
110. Поняття пам’яті
111. Поняття ризику у психології професійної діяльності
112. Поняття спілкування його структура цілі засоби
113. Поняття та основний зміст психологічного супроводу професійної діяльності
114. Порівняльна нейробіологія кольорового зору людини и тварини
115. Порівняльний аналіз параметрів розподілу і методів в яких вони використовуються
116. Порівняльний аналіз шкал виміру і методів дослідження, де вони використовуються
117. Правила невербального службового етикету
118. Предмет та завдання соціальної психології
119. Предстартовая подготовка легкоатлета
120. Прикладна психологія спорту
121. Принципи організації та проведення тренінгу вирішення конфліктів
122. Принципи та доцільність проведення профвідбору
123. Природа та прояви характеру
124. Причини шкільної дезадаптації молодшого школяра в групі
125. Проблема визначення критеріїв психологічної сумісності у малих групах
126. Проблема конфлікту в політичному процесі
127. Проблема між дітьми в сім’ї
128. Проблема психологічного відбору у ризикових професіях
129. Проблема социально-психологической типологии личности
130. Проблеми реалізації особистісного потенціалу
131. Проблеми реалізації особистого потенціалу
132. Проблемне навчання
133. Професійне старіння вплив на професійну працездатність оператора
134. Професійний відбір операторів
135. Психіатрична експертиза
136. Психічне здоров’я як запит психоконсультування. Критерії та ознаки
137. Психічні властивості особистості
138. Психіатрична експертиза
139. Психічні явища у психології
140. Психокорекція як вид психологічної допомоги
141. Психологическое консультирование, его цель и виды
142. Психологічна влада керівника і можливості її використання
143. Психологічна діагностика
144. Психологічна допомога тривожним клієнтам
145. Психологічна експертиза інтелектуальної гнучкості особистості відповідно до професійних вимог
146. Психологічна експертиза емоційної експресивності особистості відповідно до професійних вимог
147. Психологічна концепція управління ризиками
148. Психологічна травматизація особистості в умовах бойового стресу
149. Психологічна характеристика поняття особистість
150. Психологічне вивчення закономірностей запам’ятовування
151. Психологічне вивчення процесу збереження інформації
152. Психологічні особливості хворих з інфекційними захворюваннями
153. Психологічні вимоги до спеціаліста який працює в галузи оперативно-розшукової діяльності
154. Психологічні засоби впливу в процеси спілкування
155. Психологічні методи реабілітації і управління внутрішніми ресурсами
156. Психологічні особливості і внутрішні конфлікти при неврозах
157. Психологічні особливості хворих із захворюванням серцево-судинної системи
158. Психологічні особливості хворих із захворюванням шлунково-кишкового тракту
159. Психологічні порушення при вживанні галюциногенів
160. Психологічні риси суб’єкта схильного до ризику
161. Психологічний аналіз біхевіористичної теорії особистості
162. Психологічний аналіз вербальної комунікації
163. Психологічний аналіз видів любові
164. Психологічний аналіз співвідношення характеру і темпераменту
165. Психологічний аналіз теорії особистості Карла Густава Юнга
166. Психологічний аналіз чинників впливу індивіда на інших людей
167. Психологія ведення переговорів
168. Психология и спортивное выступление
169. Психологія народів та психологія мас
170. Психологія нації
171. Психологія особистості
172. Психологія правовідносин у підприємстві
173. Психологія реклами
174. Психологія як наука
175. Психологічна допомога дітям
176. Психологічна експертиза емоційності особистості відповідно до професійних вимог
177. Психологічна експертиза адекватності стосунків батьків і дітей
178. Психологічна експертиза моральної сфери дитини
179. Психологічна експертиза спостережливості особистості відповідно до професійних вимог
180. Психологічне вивчення закономірностей запам’ятовування
181. Психологічні особливості адаптації професіонала до ускладнених умов діяльності
182. Психологічні особливості засвоєння знань
183. Психологічні особливості засуджених
184. Психологічні особливості творчості у дошкільному віці
185. Психологічні передумови успішності навчання прийомам саморегуляції емоційного стану
186. Психологічні техніки ведення ділових бесід
187. Психологічні фактори та закономірності діяльності працівників у складі малих груп
188. Психологія вагітних жінок
189. Психологія освітньої діяльності. Освіта як багатоаспектний феномен
190. Психологія як наука. Предмет психологія
191. Психотерапевтичний процес в психодраматичній теорії Я. Моренса
192. Психофізіологічні основи обдарованості
193. Психофізіологічні методи управління внутрішніми ресурсами
194. Різновиди пам’яті
195. Різноманітні підходи до вивчення взаємодії дитини та дорослого на ранніх етапах розвитку
196. Робота з тилом у біоенергетичному аналізі
197. Розвиток пам’яті (різні підходи у відношенні з дітьми)
198. Розвиток пам’яті
199. Розвиток психотерапії на України
200. Розвиток уяви
201. Роль підкоркових систем в регуляції поведінки ЛЮДИНИ
202. S-критерій тенденцій Джонкіра другий варіант
203. S-критерій тенденцій Джонкіра та L критерій тенденцій Пейджа
204. S-критерій тенденцій Джонкіра перший варіант
205. Самоаналіз пілота негативного досвіду льотної роботі, як ергономічний метод професійного самовдосконалення
206. Самопізнання основні складові
207. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини
208. Синдром психічного вигорання, його характеристики
209. Соціальна адаптація та дезадаптація, рівні їх прояву
210. Социологический и социально-психологический подход к изучению малых групп
211. Соціально-психологічна проблема безробіття як фактор розвитку психічних розладів
212. Специфічні особливості другої сигнальної системи та умови її розвитку
213. Спілкування
214. Спостереження як метод наукового до слідження
215. Спрямованість особистості
216. Стереотипи міжособистісного сприймання
217. Стратегії розвитку у людини психологічних и соціально-психологічних якостей
218. Стратегії і тактики маніпулювання
219. Стратегії формування нових знань та здібностей
220. Стратегія формування нових знань та здібностей
221. Стрес, його особливості, симптоми, шляхи подолання
222. Стрес-менеджмент керівника
223. Структура і форми свідомості
224. Структура психічного у теорії Г. Юнга
225. Сучасний стан розвитку окремих галузей юридичної психології
226. Сучасні концепції дозвіллєвої діяльності та їх соціально-психологічна основа
227. Сучасні концепції саморозвитку особистості
228. Теорія вивчення особистості
229. Теорія О.Р. Лурія про основні функціональні блоки мозку
230. Тест Бенетта
231. Техніка спілкування
232. Технологія введення консультаційної бесіди
233. Типи успадкування ознак при взаємодії алельних генів
234. Типи характеру в теорії Фромма
235. Травматичний стрес
236. Тренінг професійного самовизначення старшокласника
237. Тренінгові технології у корекційній роботі
238. Тренінг комунікативної компетентності
239. Тренінг розвитку професійно-важливих рис психолога
240. Фактори успіху в розвитку кар’єри
241. Феномен особистісного впливу
242. Форми переживання почуттів
243. Формування у професіонала психологічної готовності до ризику
244. Характеристика понять активність, діяльність, поведінка
245. Характеристика понять психіка, свідомість, самосвідомість
246. Характеристика состояния здоровья новорожденных
247. Характеристики параметричних критеріїв. t-критерій Стьюдента
248. Шляхи і засоби розвитку творчості дітей дошкільного віку в театрально-драматизаційній діяльності
249. Явище левшества та його вплив на процеси адаптації людини
250. Я-концепція. Гендерні особливості

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *